Monday Aug 03 Mon Aug 03
Tuesday Aug 04 Tue Aug 04
Wednesday Aug 05 Wed Aug 05
Thursday Aug 06 Thu Aug 06
Friday Aug 07 Fri Aug 07
Saturday Aug 08 Sat Aug 08
Sunday Aug 09 Sun Aug 09
H.E.A.T. 05:00 - 05:50 Jack Noel 
H.E.A.T. 06:00 - 06:50 Jack Noel 
 
 
H.E.A.T. 09:00 - 09:50 Jack Noel 
H.E.A.T. 16:00 - 16:50 Jack Van Dam 
H.E.A.T. 17:00 - 17:50 Jack Van Dam 
H.E.A.T. 18:00 - 18:50 Jack Van Dam 
H.E.A.T. 05:00 - 05:50 Carly Gonzales 
H.E.A.T. 06:00 - 06:50  
 
 
H.E.A.T. 09:00 - 09:50 Carly Gonzales 
H.E.A.T. 16:00 - 16:50 Abby Robertson 
H.E.A.T. 17:00 - 17:50 Abby Robertson 
H.E.A.T. 18:00 - 18:50 Abby Robertson 
H.E.A.T. 05:00 - 05:50 Jack Noel 
H.E.A.T. 06:00 - 06:50 Jack Noel 
 
 
H.E.A.T. 09:00 - 09:50 Jack Noel 
H.E.A.T. 16:00 - 16:50 Jack Van Dam 
H.E.A.T. 17:00 - 17:50 Jack Noel 
H.E.A.T. 18:00 - 18:50 Jack Noel 
H.E.A.T. 05:00 - 05:50 Carly Gonzales 
H.E.A.T. 06:00 - 06:50 Carly Gonzales 
 
 
H.E.A.T. 09:00 - 09:50 Carly Gonzales 
H.E.A.T. 16:00 - 16:50 Abby Robertson 
H.E.A.T. 17:00 - 17:50 Abby Robertson 
H.E.A.T. 18:00 - 18:50 Abby Robertson 
H.E.A.T. 05:00 - 05:50 Jack Noel 
H.E.A.T. 06:00 - 06:50 Jack Noel 
 
 
H.E.A.T. 09:00 - 09:50 Jack Noel 
 
H.E.A.T. 17:00 - 17:50 Abby Robertson 
 
 
 
H.E.A.T. 07:00 - 07:50 Abby Robertson 
H.E.A.T. 08:00 - 08:50 Abby Robertson 
H.E.A.T. 09:00 - 09:50 Abby Robertson